Försvunna Malmö 23 mars 2014 • Uppdaterad 13 mars 2014

Slussen på Slussplan

Slussplan vid okänt årtal, med en av stadens offentliga toaletter – även kallade de Stenbergska villorna. I bakgrunden ses de så kallade SJ-husen och framför dem är garagebyggnaden uppförd 1921-22. Sam Malmros AB hade där en montering av importerade bilar.

Fanns det en sluss på Slussplan? Vilken funktion hade den?

I anslutning till försvarsanläggningar och Rörsjöarna runt staden har det funnits flera slussar. Både vid Västerport och Österport omtalas slussar redan på tidigt 1500-tal. Det handlade om enkla slussar i syfte att reglera vattenflöden. 1717 grävdes en kanal från Görslövs kvarn vid Sege å, över Bulltoftas ägor för att leda vatten till den östra Rörsjön.

Stadskanalen som vi känner den idag tillkom i samband med att Gustav IV Adolf gav order om att staden skulle utvidgas. I öster innebar det att Österport, som tidigare låg vid Norregatan, flyttades öster om det nya torget kallat Drottningtorget. I samband med att 1856 års stambana lades ut mellan Malmö och Lund grävdes också en kanal eller ett dike, från Sege å över den så kallade Skjutsstallslyckan (ungefär Sjölunda idag) till den punkt där Östra stadskanalen förenades med den före detta Norra fästningsgraven. Man ville få in friskt vatten i den stinkande och förorenade stadskanalen och man kunde använda schaktmassorna till banvallen.

Åtgärden fick inte önskat resultat. Vattnet flöt åt fel håll och Järnbane- eller Segeåkanalen kom ganska snart att istället kallas ”Surån” eller ”Surebäcken” – delar av den kan ännu förnimmas mellan banvallen och Segevångs industriområde.
Slussplan och Slussgatan fick sitt namn 1904 efter den sluss som reglerade flödet mellan Sege å och kanalen. Redan något år senare ersattes slusskanalen med en kulvert närmast staden.

1918 blev Slussplan ändhållplats för spårvägslinje 7 till Frihamnen och 1937 anlade SJ en busstation med en funkisbyggnad. Året efter invigs Slussbron.

På 1980-talet blev Slussen ett delområde, mellan Hornsgatan, Drottninggatan och Exercisgatan.

Tack till Marianne Fyhr som ställde frågorna.