Försvunna Malmö 21 maj 2016 • Uppdaterad 2 juni 2016

Kockums holme gav namn åt gata

Hörnet av Fersens väg och Holmgatan, som korsningen såg ut i slutet av 1950-talet. I den tomma hörnlokalen låg en gång Fersens vägs cykel. Husraden är från tiden runt 1890. Bilden är tagen av brandförmannen Göte Lindberg.

Ett fotografi från sena 1950-talet ger oss en bild av ett annat Davidshall.

Husraden längs Holmgatan uppfördes runt 1890, alldeles i utkanten av Kockums mekaniska verkstad.

Frans Henrik Kockum hade gjort sig en förmögenhet på tobak. År 1838 köpte han en tomt utanför stan där han lät uppföra en sommarvilla och anlägga en privat, men för allmänheten öppen park runt en damm med en holme. Den holmen fick också ge namn åt sommarvillan, och senare även åt Holmgatan.

Läs mer: Kärleksgatan – en rar väg.

Norr om parken, där vi idag hittar Davidshallstorg, lät Frans Henrik Kockum 1840 inrätta ett gjuteri med en mekanisk verkstad. År 1842 hade 60 arbetare sysselsättning vid verkstaden och trettio år senare var antalet anställda drygt 700.

Läs mer: Kockums hallar och Davidshall.

Brukspatron Frans Henrik Kockum var smart. Han köpte och styckade upp mark för mindre gathus till arbetarna med familjer som många gånger kommit från landsbygden för att söka arbete i staden. På så sätt tillkom området Lugnet.

Läs mer: Kockumska kanalen.

Men han och hans söner, som tog över 1875, ägde också andra fastigheter. Några av dem kom att ligga på Holmgatan. Med tiden hade nämligen Kockums mekaniska verkstad till ytan vuxit så pass att parken med damm och holme hade offrats. Därmed fanns det också plats att uppföra en del två- och trevåningshus. Så skedde runt decennieskiftet 1890.

De boningshusen syns ännu på bilden ovan, med Fersens väg (före detta Villagatan) till vänster och med Holmgatan rakt fram. Längre ner på Holmgatan, i hörnet av Jörgen Ankersgatan, ser vi ett nybyggt kontors- och bostadshus med bland annat ett postkontor. Det huset uppfördes 1957.

Placerad i hörnet av Fersens väg och Helmfeltsgatan tog fotografen Göte Lindberg ett fotografi, alltså någon gång efter 1957, men inte senare än 1960 då de två husen på södra delen av Holmgatan (kvarteret Zebran, mellan Fersens väg och Rönngatan) ersattes av dagens komplex efter ritningar av Fritz Jaenecke.

Vid Holmgatans norra sida, i kvarteret Haren, ersattes de tre hitersta byggnaderna med en sjuvåningsbyggnad byggd i två etapper mellan åren 1960 och 1962. De två sista husen i norra raden, ner mot hörnet av Jörgen Ankersgatan, revs först 1975 och tomten försågs med den fantasilösa tegelkolossen som kan anas bakom träden på den nytagna bilden.

De andra delarna av kvarteret Haren, som ligger utanför bildens vänstra kant och som bland annat vetter mot Erik Dahlbergsgatan, tillkom på 1920-talet och efter det att Kockums hade lämnat Davidshall 1913. Och där, djupt inne i kvarteret finns möjligen en liten rest av industriområdet.

Inne på parkeringen bakom Glassfabriken på Holmgatan finns en förrådsvägg med handslaget tegel (se bild längst ner). Den utgör sannolikt en rest av den magasinsbyggnad eller den mur som en gång avgränsade gårdarna på Holmgatan mot det kockumska industriområdet och de järnvägsspår som ledde in till gjuteriet.

Samma hörn idag. De höga husen på vardera sida om Holmgatan uppfördes i början av 1960-talet. Den högra efter ritningar av Fritz Jaenecke som även är en av arkitekterna bakom Malmö stadion. Foto: Martin Andersson
Hörnet av Fersens väg och Holmgatan runt 1959. Fotograf är Harry Lindholm, lektor i fysik på Latinskolan.
Fersens väg några år efter Baltiska utställningen. Fotografen står på en balkong högt upp på före detta hotell Fersen. Gatan nere till höger är Helmfeltsgatan. Foto: Sydsvenskan.
Samma gathörn som ovan, fotograferat 1953. Foto: Sydsvenskan.
Hörnet av Holmgatan och Jörgen Ankersgatan, där det 1957 uppfördes ett kontors- och bostadshus med postkontor.
Möjligen en bit av den mur eller det magasin/gårdhus som en gång skiljde gårdarna från Kockums industriområdet vid Davidshall. Foto: Martin Andersson